Retour au chapitre correspondant Ó cette note - Le Coran : Message Divin ? ou... Mensonge BÚdouin ? - La rÚponse

Belšika secim havasma girdi

18 Mayis'ta yapilacak olan genel sešimferde 55 bine yakin Tűrk k˘kenli Belši- kali oy kullanacak. Bu yil hem senato, hem de parlamento sešimierinde aday olan T¨rk k˘kenli siyasetšiler, T¨rk sešmenlerden tercihii oy bekiiyorlar.

BELă╬KA'da 18 Mayis'ta ya- pllacak olan senato ve parla- mento sešimieri, sokakiann afţšlerie dolmasma ve kahve- teden, pazariara, cvierden sţkaklara kadar gűni¨k yasamin sešim kam- paD^isiyla renkienmesine ncden oldu. 7 milyon 453 bin kišinin ay kulJţin' maya gideccgi ve 20S sešim b˘´gesinin bulundugu sešimtcrde, 62 b˘lgede oy- lar bilgisayariar´a kutlamiacak, Y¨zde 5 sešim barajinin bulundugu űlkedc bu yil Tűricler de hem aday hem de sešmen olarakscšimiere aktifolarak katillyoriar.
Senatonun 40 űyesi scšimie, diger geri ka´anlari siyasi parti kontenjan alamasi ve krajiyel ailesi atamasi ite bdirienecek. Senalo adaylan išin bir farkii sans, Br¨ksci sešim b˘lgesinden oy alabilrnderi. Yani Ftaman kesi- minden senatoya aday olan bir kiši aym zamanda Brűksel sešim b˘ige- sindeki T¨rk k˘kcnlilerin de oyunu alabilecek. Bu ayni zamanda Wallon kesimi išin de gešerli.

T█RKLERAKTIF
(...)

išinde oy kullanacakiann sayismin 46 bin ilc 55 bin arasinda dacagi tahmin ediiiyor. Sadeť Brűksel b˘lgesinde oy kullanacakiann top´ami 12 bin olarak bili´liyor. 19 bclediyedcn biri olan Schuerbeek'le ay kullanacak T¨rkie- r'in sayisi 6 bin 450 olarak beliriendi, adaylar Scšimiere bu yil, haicn senatoda g˘rev yapan iki Tűrk k˘kcnli scnator Meryero Kašar ve Falma Pchlivan
(...)

(Agalcv) 4,sira, Ali ăaglar (CD&V) 10,sira, Birg¨l Caner (PS) 13,sira, Bahlišen Yarol (CDH) 5.sini, Belma Tek (MR) 9,sira, Nermin Kumanova (Ecolo) 9,sira. Bu yil parlamento sešimicrine de šok sayida T¨rk k˘kcnli aday katili- )flar. Parlamcntoya 150 miltetvckili se- šilecek, Parlamento scšimierinde aday otan T¨rk kokenliierin adian, partilcri ve listede bulunduk¤ari yCTicr ise yor S˘yle: : Kaan Osmanagilyglu (VLD)
(...)

Yakup Yurt (Ecolo) 8.yedek,Meh- met Albayrak (PH) 4.sira, Mevi¨t Gei (Agalev) ţ.sira. Sultan izd (CDH) 14. sira.
partiler
Scšimtere šu parliler kiltitacak: AGALEV (Flaman Ye^llerParlisi), ECOLO (Walon Ye^i´ler Panisi). PS (Wolhn Parti So.syalisi), SP.A (Fla- man Sosyal^t Parti), MR (Rcform Hareheli). CP&V (Flaman Hiristi-
(...)

Belšţka tam bir sešim havasmda. Duwriar se- šim afišleri Ile kapiL T¨rk k˘kenli adaylann uműdu, sa- yilan 50 bini gešŔn T¨rk k˘kenli seš- menterin terdhii oyian.

Presse turque, Pazartesi
12 mai 2003